Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2011

13:11
4661 0b25 500
Reposted fromtayfun tayfun viabudas budas
13:10
8699 a54e
Reposted fromsexypretty sexypretty viabudas budas
needlook
13:10
6921 a69f 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viabudas budas
needlook
13:09
1907 703e

August 28 2011

needlook
17:22
5927 f145 500
needlook
16:25
needlook
16:13
4628 2ef8 500
needlook
15:55
4455 dfbc 500
Reposted bybudasthekillerinthecrowd
needlook
15:53
4372 90b1
needlook
15:48
-boję się, że przestaniesz mnie kochać.. 
-nie bój się. nigdy nie zacznę.
Reposted frommefir mefir viashowless showless
needlook
15:48

-Żałujesz?
-Czego?
-Tego, że cierpiałaś..
-Nie.
-A gdybyś miała to przeżyć jeszcze raz?
-To co?
-Chciałabyś?
-Tak.
-Wszystko dokładnie tak samo?
–Tak.
-Z tymi błędami..?
-Właśnie z nimi.
-Z nim?
-Z nikim innym.
-Chciałabyś znów czuć te rozczarowania?
-Tak.
-Dlaczego?
-Dlatego, żeby znów poczuć się szczęśliwa.
-Ale przecież..
-Tak, ale wszystko musi się wyrównać. Nie można być za szczęśliwym..

Reposted fromparachute parachute viashowless showless
needlook
15:45
4886 1b37
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viashowless showless
needlook
14:59
needlook
14:50
3430 670b
Reposted byshowless showless
needlook
14:25
needlook
14:24
2990 360d 500
needlook
14:23
2975 169b 500
Reposted byUnipap Unipap
needlook
14:22
2968 0345 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl